Αναγνωρισμένο από το κράτος 

ΦΕΚ 5623/2022

Εγγραφή

Καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τµήµα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στο
Τµήµα Εθνοµουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι
συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, τα
εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών
μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής.


Άρθρο 1
Τρόπος εισαγωγής και δικαίωμα συμμετοχής.

 1. Η εισαγωγή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα
  Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών
  του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στο Τµήµα Εθνοµουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου από το
  ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής γίνεται μόνο µέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού
  επιπέδου που διοργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στα
  ανωτέρω Τμήματα έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις
  πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων για
  εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή
  Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα.
  3
  Άρθρο 2
  Εξεταζόμενα μαθήματα, συντελεστές βαρύτητας, μόρια και προϋποθέσεις εισαγωγής.
 3. Α. Οι υποψήφιοι, µαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων
  πανελλαδικού επιπέδου στα εξής µουσικά µαθήµατα:
  α) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των
  υποψηφίων. Ως µουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
  β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και
  ακουστικών µουσικών γνώσεων.
  Β. Επιπλέον οι υποψήφιοι, µαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών
  εξετάσεων των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα
  α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή
  β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.
 4. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθµός
  Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθµός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο
  µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών
  Λυκείων και ο βαθµός στα µαθήµατα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και
  Γνώση» µε τους εξής συντελεστές:
  α) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις
  εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
  β) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό
  (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
  γ) ο βαθµός στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά»
  των Επαγγελματικών Λυκείων αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
  δ) ο βαθµός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής
  βαθµολογίας.
 5. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στα
  ανωτέρω Τμήματα, γίνεται ως εξής:
  α) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» στην εικοσάβαθμη κλίμακα με
  προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
  β) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στην εικοσάβαθμη κλίμακα με
  προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
  γ) ο βαθµός στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά»
  των Επαγγελματικών Λυκείων στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου
  πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
  4
  δ) ο βαθµός του Απολυτηρίου Λυκείου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση
  εκατοστού πολλαπλασιάζεται επί 0.1.
  Το άθροισμα των τεσσάρων ανωτέρω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000), ώστε
  να εξαχθεί ο τελικός αριθμός μορίων, με μέγιστο δυνατό τον αριθμό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
  μορίων.
 6. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τµήµατα είναι
  α) ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του
  άριστα, β) ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον
  ίσος με το 50% του άριστα και γ) ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος
  «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων.
 7. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον
  υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό
  ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως
  επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα
  υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση
  εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο
  δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο
  δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι
  μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία. Για
  τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση χιλιοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό
  προκύπτουν περισσότερα των τριών δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
  μεγαλύτερο του πέντε (5), το τρίτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο
  παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα
  πέραν του τρίτου δεκαδικά ψηφία.
  Άρθρο 3
  Τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων
 8. Α. Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
  Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση κομματιών είδους α) Λόγιας Δυτικής Μουσικής
  παράδοσης, β) Jazz ή άλλης σύγχρονης μουσικής έκφρασης, γ) Παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής
  παράδοσης ή βυζαντινής μουσικής.
  Ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί σε ένα από τα παραπάνω είδη και σε ένα μουσικό
  όργανο (ως µουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη) και συγκεκριμένα:
  α) από τη Λόγια Δυτική Μουσική παράδοση: δύο συνθέσεις διαφορετικού ύφους και
  περιόδου η μία αργής και η άλλη γρήγορης ρυθμικής αγωγής, μέτριας δεξιοτεχνικής και
  ερμηνευτικής δυσκολίας, με ακρίβεια στην μουσική απόδοση.
  5
  β) από τη Jazz ή άλλη σύγχρονη μουσική έκφραση: δυο συνθέσεις μία αργής και μία
  γρήγορης ρυθμικής αγωγής από το ρεπερτόριο της Τζαζ, ροκ ή άλλου σύγχρονου μουσικού είδους
  με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό και απόδοση ύφους (στιλ).
  γ) από την Βυζαντινή μουσική ή Παραδοσιακή, λαϊκή μουσική παράδοση: δυο κομμάτια
  επιλεγμένα με γνώμονα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εξεταζόμενου οργάνου ή φωνής, με συμβατό
  σύντομο αυτοσχεδιασμό (ταξίμι). Στη φωνητική εξέταση δεν προβλέπεται αυτοσχεδιασμός.
  Η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά. Κάθε υποψήφιος
  εξετάζεται σε ένα από τα δύο κομμάτια/συνθέσεις, την επιλογή του οποίου αποφασίζει η εξεταστική
  επιτροπή. Αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει έργα μεγαλύτερης διάρκειας, η επιτροπή έχει δικαίωμα να
  διακόψει τον υποψήφιο στον χρόνο που έχει καθοριστεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους
  το όργανο που έχουν επιλέξει, με εξαίρεση το πιάνο το οποίο θα βρίσκεται σε κάθε εξεταστικό
  κέντρο όπου απαιτείται. Οι υποψήφιοι δίνουν τις εξετάσεις χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή από και
  με την εξεταστική επιτροπή (πίσω από κουρτίνα ή παραβάν) συνοδευόμενοι από επιτηρητή.
  Β. Κριτήρια αξιολόγησης για το μάθημα.
  Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, ανάλογα με το είδος της
  μουσικής, αξιολογούνται τα παρακάτω 4 κριτήρια (25 μονάδες για το καθένα), και συγκεκριμένα η
  απόδοση:
 9. στο φραζάρισμα (phrasing)
 10. στην άρθρωση (καθαρότητα)
 11. στις δυναμικές
 12. των ρυθμικών στοιχείων.
 13. Μουσική Αντίληψη και Γνώση
  Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» περιλαμβάνει την εξέταση του αντικειμένου της
  Μουσικής Αντίληψης και του αντικειμένου της Μουσικής Γνώσης.
  Α. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης περιλαμβάνει αναγνώριση μοτίβων,
  ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος (μουσικών χροιών), διάρκειας
  30’ λεπτών με τα εξής ερωτήματα και μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα,
  χωρισμένα σε 4 ομάδες ερωτημάτων:
  i) 1
  η ομάδα ερωτημάτων
 14. 5 ερωτήματα διαστηματικής αναγνώρισης μοτίβων απαρτιζόμενων από δύο με τρία
  διαδοχικά διαστήματα. 1΄ (12΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
 15. 5 ερωτήματα αναγνώρισης ρυθμικού μέτρου. 1΄ (12΄΄ για το καθένα), μονάδες
  5Χ2=10.
 16. 5 ερωτήματα συγχορδιακής αναγνώρισης. 25΄΄ (5΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
  6
 17. 5 ερωτήματα αναγνώρισης διαδοχής συγχορδιών με πέντε συγχορδίες για την κάθε
  ακολουθία. 1΄ (12΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
 18. Άσκηση Αναγνώρισης Μουσικών Χροιών 3΄, μονάδες 8.
  Β. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης περιλαμβάνει Θεωρία Μουσικής, Τονική
  Αρμονία, στοιχεία Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής, στοιχεία βυζαντινής, παραδοσιακής,
  λαϊκής μουσικής, στοιχεία Μουσικής Τεχνολογίας διάρκειας 2 ωρών με τα εξής ερωτήματα και
  μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα:
  ii) 2
  η ομάδα ερωτημάτων
 19. Πέντε απλά ερωτήματα Ιστορίας της Μουσικής (4-6 σειρές), μονάδες 5Χ2=10 .
 20. Πέντε απλά ερωτήματα Θεωρίας της Μουσικής και μουσικής ορολογίας (4-6 σειρές),
  μονάδες 5Χ2=10.
  iii) 3η ομάδα ερωτημάτων
 21. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 8.
 22. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπάσματος (μορφολογική και τονική),
  μονάδες 8.
  iv) 4
  η ομάδα ερωτημάτων
 23. Τέσσερα απλά ερωτήματα Μουσικής Τεχνολογίας (4-6 σειρές), μονάδες 4Χ2=8.
 24. Τέσσερα απλά ερωτήματα Βυζαντινής ή/και παραδοσιακής Μουσικής (4-6 σειρές),
  μονάδες 4Χ2=8.
  ΑΡΘΡΟ 4
  Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις.
  Οι υποψήφιοι για τα τέσσερα ανωτέρω τμήματα υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης και
  αποκλειστικής προθεσμίας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με σχετική
  Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Η προθεσμία, το περιεχόμενο, ο τρόπος και οι υπόχρεοι υποβολής της
  Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης καθορίζονται κάθε έτος με σχετική εγκύκλιο.

Α. Με πανελλαδικές εξετάσεις

H εισαγωγή των φοιτητών στο Tμήμα Mουσικών Σπουδών του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνεται από τις Πανελλαδικές εξετάσεις από όλες τις κατευθύνσεις και την επιτυχή εξέταση των υποψηφίων σε δύο ειδικά μαθήματα:

 1. Αρμονία και
 2. Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων

Β. Με κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις των πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος. (Αναλυτικό πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία). Σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. Φ1/192329/Β3, ΦΕΚ 3185/16-12-13 τ.Β΄ και το άρθρο 74 παρ. 3 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τεύχος Α ́) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται ύστερα από εξετάσεις στο 1ο εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό 12% επι του αριθμού των εισακτέων.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 εδώ.

Κατεύθυνση Μουσικολογίας/Μουσικοπαιδαγωγικής

Στην κατεύθυνση μουσικολογίας/μουσικοπαιδαγωγικής γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα:

 1. Αρμονία
 2. Περιγραφή Εναρμόνισης και
 3. Τεστ ακουστικής αναγνώρισης

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

1. Αρμονία: Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού της Αρμονίας και ειδικότερα: Συγχορδίες και οι αναστροφές τους (τετράφωνες, κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες, αρμονικές αλυσίδες). Μετατροπίες όλων των ειδών σε κοντινές και μακρινές κλίμακες. Ξένοι φθόγγοι. 2. Περιγραφή Εναρμόνισης: Στο μάθημα αυτό ζητείται από τους υποψήφιους να κάνουν αναλυτική και σε συνεχή λόγο περιγραφή της εναρμόνισης που έκαναν στα θέματα του μαθήματος 1 (Αρμονία). Στην περιγραφή αυτή αξιολογείται η γλωσσική διατύπωση και η ακρίβεια της περιγραφής σε σχέση με τις γνώσεις που δόθηκαν στο ή στα θέματα της Αρμονίας. 3. Τεστ Ακουστικής Αναγνώρισης: Ακουστικής αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, μέτρου και ρυθμικών σχημάτων με τεστ πολλαπλών εφαρμογών (multiple choice test).

Κατεύθυνση Σύνθεσης

Στην κατεύθυνση της σύνθεσης γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι τμημάτων μουσικών σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν στις παρακάτω ομάδες μαθημάτων ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 6 (σε κάθε μία από αυτές): (α) σολφέζ/καλλιέργεια ακοής ή παρεμφερή μαθήματα ή μάθημα του προγράμματος σπουδών του τμήματος από το οποίο απεφοίτησαν, (β) μαθήματα μουσικής υφής (αρμονία, αντίστιξη, τεχνική φούγκας ή παρεμφερή μαθήματα) του προγράμματος σπουδών του τμήματος από το οποίο απεφοίτησαν. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα:

 1. Τονική Αρμονία
 2. Ενοργάνωση και
 3. Τεστ ακουστικής αναγνώρισης

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

1. Τονική Αρμονία Σε θέμα τονικής αρμονίας 20 ως 30 μέτρων για 4 ως 6 μουσικά όργανα, στο οποίο δίνεται μελωδική γραμμή κατανεμόμενη διαδοχικά στα διάφορα όργανα. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ελεύθερα τις φωνές των άλλων οργάνων. 2. Ενοργάνωση Ενοργάνωση δοσμένου τετράφωνου θέματος 10 περίπου μέτρων για τέσσερα πνευστά που κάνουν μεταφορά. Η ενοργάνωση πρέπει να γίνει σε γραφόμενες νότες. 3. Τεστ Ακουστικής Αναγνώρισης Ακουστική αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, μέτρου και ρυθμικών σχημάτων με τεστ πολλαπλών εφαρμογών (multiple choice test). Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν φάκελο συνθέσεων και εξετάζονται και στο πιάνο, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για φοιτητές του Τμήματος * που επιθυμούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση της σύνθεσης. Προβλεπόμενη υποβολή δικαιολογητικών: 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους Ημερομηνία εξετάσεων: ορίζονται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η αίτηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι διαθέσιμη στα έντυπα διοικητικών διαδικασιών. Την αίτηση συνοδεύει αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.* Φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να επιλεγούν για την κατεύθυνση σύνθεσης υποβάλλουν αίτηση στην οποία επισυνάπτουν και φάκελο με τουλάχιστον τρεις (3) δικές τους ολοκληρωμένες και διαφορετικού είδους συνθέσεις. Επιπλέον οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να επιλεγούν για την κατεύθυνση σύνθεσης, πρέπει να παίζουν πιάνο σε επίπεδο τουλάχιστον β’ έτους μέσης αναγνωρισμένου ωδείου και να παρουσιάσουν σε ακρόαση ένα γρήγορο μέρος κλασικής σονάτας και μία από τις δίφωνες inventions του Γ. Σ. Mπαχ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να περιορίζεται για υποψηφίους, οι οποίοι υποβάλλουν υψηλού επιπέδου συνθέσεις και παίζουν κάποιο άλλο μουσικό όργανο σε επίπεδο τουλάχιστον μέσης τάξης. Σ’ αυτήν την περίπτωση προσμετράται θετικά για τον υποψήφιο το επίπεδο γνώσης του άλλου οργάνου.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound